TVinsure ระบบประชาสัมพันธ์
Covid-19 Renewal

ข้อมูลเบี้ยประกันปีต่ออายุ COVID-19

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

ตารางข้อมูลอธิบายรายละเอียดการต่ออายุ
ประกัน COVID-19

บริษัท

ความคุ้มครอง

เบี้ยประกันเดิม

เบี้ยประกันต่ออายุ

แผน 250

เจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่ารับ 100,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 50,000 บาท

250 บาท

แบบเดี่ยว 200 บาท

(แบบเดี่ยวลดเบี้ยประกันภัย)

แบบกลุ่ม 250 บาท

(แบบกลุ่มเบี้ยประกันเท่าเดิม)

แผน 450

เจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่ารับ 500,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 50,000 บาท

450 บาท

แบบเดี่ยว 360 บาท

(แบบเดี่ยวลดเบี้ยประกันภัย)

แบบกลุ่ม 450 บาท

(แบบกลุ่มเบี้ยประกันเท่าเดิม)

แผน 850

เจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่ารับ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท

850 บาท

แบบเดี่ยว 680 บาท

(แบบเดี่ยวลดเบี้ยประกันภัย)

แบบกลุ่ม 850 บาท

(แบบกลุ่มเบี้ยประกันเท่าเดิม)

แผน 1 (เกินคุ้ม)

เจอ จ่าย จบ 50,000 บาท

250 บาท

199 บาท

(มีการลดเบี้ยประกันภัย)

แผน 2 (สุดคุ้ม)

เจอ จ่าย จบ 100,000 บาท

450 บาท

399 บาท

(มีการลดเบี้ยประกันภัย)

Covid-19 Shield 1

เจอ จ่าย จบ 30,000 บาท ชดเชย 300 บาท/ต่อวัน ไม่เกิน 4,200 บาท และอุบัติเหตุ (อ.บ.1) 100,000 บาท

299 บาท

299 บาท

(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเบี้ย)

กรณีลูกค้าที่มีการเคลมเกิดขึ้นในปีกรมธรรม์ 2563 แล้ว       ไม่สามารถต่ออายุได้

Covid-19 Shield 2

เจอ จ่าย จบ 50,000 บาท ชดเชย 300 บาท/ต่อวัน ไม่เกิน 4,200 บาท และอุบัติเหตุ (อ.บ.1) 100,000 บาท

389 บาท

389 บาท

(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเบี้ย)

กรณีลูกค้าที่มีการเคลมเกิดขึ้นในปีกรมธรรม์ 2563 แล้ว       ไม่สามารถต่ออายุได้

Covid-19 Shield 3

เจอ จ่าย จบ 100,000 บาท ชดเชย 300 บาท/ต่อวัน ไม่เกิน 4,200 บาท และอุบัติเหตุ (อ.บ.1) 100,000 บาท

599 บาท

599 บาท

(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเบี้ย)

กรณีลูกค้าที่มีการเคลมเกิดขึ้นในปีกรมธรรม์ 2563 แล้ว       ไม่สามารถต่ออายุได้

แผน 1

ตรวจเจอรับ 15,000 บาท อุบัติเหตุ (อ.บ.1) 4,000 บาท และค่าปลงศพ 2,000 บาท

99 บาท

99 บาท

(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเบี้ย)

แผน 2

ตรวจเจอรับ 30,000 บาท อุบัติเหตุ (อ.บ.1) 5,000 บาท และค่าปลงศพ 4,000 บาท

199 บาท

199 บาท

(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเบี้ย)

แผน 3

ตรวจเจอรับ 50,000 บาท อุบัติเหตุ (อ.บ.1) 6,000 บาท และค่าปลงศพ 6,000 บาท

299 บาท

299 บาท

(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเบี้ย)

แผน 4

ตรวจเจอรับ 100,000 บาท อุบัติเหตุ (อ.บ.1) 8,000 บาท และค่าปลงศพ 8,000 บาท

499 บาท

499 บาท

(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเบี้ย)